Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 4915905.0 26.12 % 17/01/2019
Lê Mai Dịu 3256514.0 17.303 % 20/04/2018
CTCP DNA Holding 2743486.0 14.577 % 20/12/2018
Trịnh Anh Đức 2500000.0 13.283 % 20/04/2018
Trịnh Trung Sơn 2396535.0 12.734 % 23/04/2018
Nguyễn Thái Dương 2231406.0 11.856 % 20/04/2018