Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 4915905.0 26.12 % 28/06/2017
Lê Mai Dịu 3799800.0 20.19 % 27/12/2017
Lê Thị Lan Anh Thành viên Hội đồng quản trị 2743486.0 14.577 % 20/10/2017
Lê Minh Thọ 1913900.0 10.169 % 20/12/2017
Bùi Ngọc Hà 1831700.0 9.732 % 15/12/2017
Nguyễn Thái Dương 1231406.0 6.543 % 20/10/2017