Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 1.034763E7 51.738 % 16/03/2017
Nguyễn Văn Dũng 4028800.0 20.144 % 21/03/2017
Trịnh Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 3275525.0 16.378 % 08/11/2016
Lê Thị Lan Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1540561.0 7.703 % 05/12/2016