Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Dũng 4028800.0 20.144 % 21/03/2017
Trịnh Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 3275525.0 16.378 % 08/11/2016
CTCP Công nghệ thực phẩm Đông Nam Á 2492600.0 12.463 % 12/04/2017
Lưu Thanh Tâm 2379100.0 11.896 % 10/04/2017
Lê Thị Hà Thanh 2189500.0 10.948 % 12/04/2017
Lê Thị Lan Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1540561.0 7.703 % 20/04/2017