Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (HNF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Trung Hiếu Đại diện công bố thông tin 4915905.0 24.58 % 28/06/2017
Nguyễn Văn Dũng 4028800.0 20.144 % 21/03/2017
Lê Thị Lan Anh Thành viên Hội đồng quản trị 2743486.0 13.717 % 20/10/2017
Lưu Thanh Tâm 2379100.0 11.896 % 10/04/2017
Lê Thị Hà Thanh 2189500.0 10.948 % 12/04/2017
Nguyễn Thái Dương 1231406.0 6.157 % 20/10/2017