Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.52 %
  • Khác
    39.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 2.55E8 51.0 % 15/08/2016
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 1.2985E8 25.97 % 15/08/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 4.5E7 9.0 % 10/11/2017
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 3.605E7 7.21 % 15/08/2016