Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    32.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 6370400.0 67.057 % 01/01/2015
Công ty Cổ phần hợp tác Đầu tư và Phát triển 1553844.0 16.356 % 01/01/2015