Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội (HNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    32.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 6,370,400 67.06 % 01/01/2015
Công ty Cổ phần hợp tác Đầu tư và Phát triển 1,553,844 16.36 % 01/01/2015