Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 1.8987276E8 84.141 % 25/07/2017
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á 1.155E7 5.118 % 25/07/2017