Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,707,468 21.34 % 02/11/2018
Nguyễn Văn Hiền Thành viên Hội đồng quản trị 565,348 7.07 % 30/12/2016