Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.96 %
  • Khác
    87.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 656,000 4.97 % 19/02/2016
Peter Eric Dennis 586,951 4.45 % 22/10/2015
Nguyễn Thế Quân Trưởng Ban Kiểm soát 526,718 3.99 % 30/06/2016
Nguyễn Quốc Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 437,385 3.31 % 30/06/2016