Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.46 %
  • Khác
    99.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 1.169057E7 55.669 % 01/03/2012
Trần Linh Phương 1061690.0 5.056 % 04/09/2014
Lê Văn Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 800000.0 3.81 % 30/06/2015
SACOMBANK 800000.0 3.81 % 01/03/2012