Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    99.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 11,690,570 55.67 % 01/03/2012
Trần Linh Phương 1,061,690 5.06 % 04/09/2014
Lê Văn Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 800,000 3.81 % 30/06/2015
SACOMBANK 800,000 3.81 % 01/03/2012