Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Ngọc Hiếu 697,118 10.68 % 29/11/2018
Vũ Ngọc Cường Thành viên Hội đồng quản trị 696,442 10.67 % 30/05/2018
Nguyễn Tĩnh Chinh 618,470 9.47 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Kim Hoa Phó Tổng Giám đốc 481,709 7.38 % 30/05/2018
Nguyễn Khắc Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 422,400 6.47 % 30/05/2018
Đinh Thị Lục Trưởng Ban Kiểm soát 384,000 5.88 % 30/05/2018
Trần Anh Thi 325,882 4.99 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Việt Hà 230,400 3.53 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Thanh Tân 230,400 3.53 % 30/05/2018