Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (HLS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Ngọc Hiếu 697118.0 10.679 % 29/11/2018
Vũ Ngọc Cường Thành viên Hội đồng quản trị 696442.0 10.669 % 30/05/2018
Nguyễn Tĩnh Chinh 618470.0 9.474 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Kim Hoa Phó Tổng Giám đốc 481709.0 7.379 % 30/05/2018
Nguyễn Khắc Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 422400.0 6.471 % 30/05/2018
Đinh Thị Lục Trưởng Ban Kiểm soát 384000.0 5.882 % 30/05/2018
Trần Anh Thi 325882.0 4.992 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Việt Hà 230400.0 3.529 % 30/05/2018
Nguyễn Thị Thanh Tân 230400.0 3.529 % 30/05/2018