Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    99.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Ngọc Ánh Phó Tổng Giám đốc 15,417,675 34.86 % 30/06/2015
Phạm Phúc Toại Chủ tịch Hội đồng quản trị 11,133,197 25.17 % 30/06/2015
Phạm Hoàng Long 1,513,500 3.42 % 30/06/2015
Phạm Thị Thu Hiền 1,500,003 3.39 % 30/06/2015
Lê Tấn Thiệt 1,437,570 3.25 % 30/06/2015