Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 1122000.0 51.0 % 04/08/2017
Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long 220000.0 10.0 % 04/08/2017
Nguyễn Quốc Lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị 110300.0 5.014 % 12/09/2018