Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.4 %
  • Khác
    99.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Xảo Cơ Lang Phương 4,893,500 14.2 % 02/07/2012
BVSC 3,638,880 10.56 % 25/10/2010
Trần Xảo Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,484,000 10.11 % 31/12/2014
SACOMBANK 2,400,000 6.96 % 25/10/2010
Sacombank-SBS 2,005,944 5.82 % 25/10/2010
Trần Tuấn Nghiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,776,840 5.16 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV (BFI) 1,180,380 3.42 % 21/06/2011
Trần Tuấn Minh 1,064,670 3.09 % 30/06/2016