Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.4 %
  • Khác
    99.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư Xảo Cơ Lang Phương 4893500.0 14.208 % 02/07/2012
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 3638880.0 10.565 % 25/10/2010
Trần Xảo Cơ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3484000.0 10.115 % 31/12/2014
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 2400000.0 6.968 % 25/10/2010
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 2005944.0 5.824 % 25/10/2010
Trần Tuấn Nghiệp Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1776840.0 5.159 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Đầu tư tài chính BIDV (BFI) 1180380.0 3.427 % 21/06/2011
Trần Tuấn Minh 1064670.0 3.091 % 30/06/2016