Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Quang Lư Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,546,000 18.5 % 30/06/2016
Trần Minh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị 5,757,000 11.16 % 21/10/2016
Nguyễn Thị Minh Châu 2,862,000 5.55 % 16/03/2016