Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    99.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 9,180,000 43.71 % 12/11/2015
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 5,118,900 24.38 % 12/01/2018
Võ Anh Linh 2,065,062 9.83 % 20/02/2019