Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần 2688000.0 35.84 % 02/05/2018
Huỳnh Đức Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1214020.0 16.187 % 02/05/2018
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trí Việt 583500.0 7.78 % 02/05/2018
Phạm Thị Trung Hiếu 500000.0 6.667 % 02/05/2018
Vũ Lan Phương 500000.0 6.667 % 02/05/2018
Nguyễn Thị Minh Tâm 500000.0 6.667 % 02/05/2018
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 322000.0 4.293 % 02/05/2018