Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.96 %
  • Khác
    69.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sokol Holding Corp 2,800,000 13.02 % 31/12/2014
BaoViet Holdings 2,207,812 10.27 % 31/12/2014
Võ Văn Mai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,737,718 8.08 % 30/06/2015
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1,495,877 6.96 % 09/08/2016
Nguyễn Quang Hải Phó Tổng Giám đốc 906,681 4.22 % 18/08/2016
Tôn Quốc Bình Ủy viên Hội đồng quản trị 706,375 3.28 % 30/06/2015