Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.19 %
  • Khác
    73.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sokol Holding Corp 3150000.0 16.132 % 28/10/2016
BaoViet Holdings 1987031.0 10.176 % 28/10/2016
Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 1823255.0 9.337 % 04/01/2018
Võ Văn Mai Tổng Giám đốc 1563947.0 8.009 % 28/10/2016
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1346290.0 6.895 % 01/11/2016
VI (Vietnam Invesments) Partners, LLC 872206.0 4.467 % 01/11/2016
Tôn Quốc Bình Thành viên Hội đồng quản trị 706375.0 3.618 % 30/06/2015