Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.79 %
  • Khác
    72.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sokol Holding Corp 3150000.0 14.65 % 28/10/2016
HIPT Group 3032457.0 14.103 % 28/10/2016
BaoViet Holdings 1987031.0 9.241 % 28/10/2016
Võ Văn Mai Tổng Giám đốc 1563947.0 7.273 % 28/10/2016
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1346290.0 6.261 % 01/11/2016
Lê Hải Đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1274579.0 5.928 % 05/06/2017
VI (Vietnam Invesments) Partners, LLC 872206.0 4.056 % 01/11/2016
Tôn Quốc Bình Thành viên Hội đồng quản trị 706375.0 3.285 % 30/06/2015