Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.41 %
  • Khác
    69.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Sokol Holding Corp 3150000.0 16.026 % 28/10/2016
HIPT Group 3032457.0 15.428 % 28/10/2016
BaoViet Holdings 1987031.0 10.109 % 28/10/2016
Võ Văn Mai Tổng Giám đốc 1563947.0 7.957 % 28/10/2016
Lê Hải Đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1366755.0 6.954 % 07/07/2017
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1346290.0 6.85 % 01/11/2016
VI (Vietnam Invesments) Partners, LLC 872206.0 4.438 % 01/11/2016
Tôn Quốc Bình Thành viên Hội đồng quản trị 706375.0 3.594 % 30/06/2015