Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.69 %
  • Khác
    65.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hải Đoàn Phó Tổng Giám đốc 4055555.0 19.792 % 03/10/2018
Sokol Holding Corp 3150000.0 15.373 % 28/10/2016
Tập đoàn Bảo Việt 1987031.0 9.697 % 28/10/2016
Võ Văn Mai Thành viên Hội đồng quản trị 1563947.0 7.633 % 28/10/2016
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1346290.0 6.57 % 01/11/2016
Công ty TNHH Vietnam Invesments Partners 872206.0 4.257 % 01/11/2016