Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.35 %
  • Khác
    98.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Lan 4651592.0 14.72 % 19/09/2016
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 4415076.0 13.971 % 31/12/2016
Phùng Ngọc Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1626197.0 5.146 % 28/03/2017