Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.03 %
  • Khác
    93.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Lan 4791140.0 14.72 % 12/03/2018
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 4791139.0 14.72 % 12/03/2018
Đỗ Tiến Dũng 2028000.0 6.231 % 24/04/2018
Phùng Ngọc Sơn 1674983.0 5.146 % 12/03/2018