Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Lan 4,651,592 14.72 % 19/09/2016
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,651,592 14.72 % 19/09/2016
Nguyễn Thị Tính 1,652,809 5.23 % 19/09/2016
Phùng Ngọc Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 1,626,198 5.15 % 19/09/2016
Võ Thùy Dương 1,584,411 5.01 % 19/09/2016