Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.4 %
  • Khác
    97.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Quang Huân Chủ tịch Hội đồng quản trị 16,264,872 27.68 % 09/07/2019
Nguyễn Thị Hồng Lan 4,934,874 8.4 % 09/07/2019
Đoàn Ngọc Hiếu Thành viên Hội đồng quản trị 4,120,000 7.01 % 09/07/2019