Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 703800.0 51.0 % 20/10/2016
Nguyễn Quốc Vượng Đại diện công bố thông tin 109274.0 7.918 % 20/10/2016
Nguyễn Thị Thu Hương 102125.0 7.4 % 08/10/2018
Nguyễn Quang Long Phó Tổng Giám đốc 79060.0 5.729 % 20/10/2016