Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.25 %
  • Khác
    98.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Kim Gia Chủ tịch Hội đồng quản trị 800000.0 8.0 % 06/06/2018
Trần Thị Thu Phương Thành viên Hội đồng quản trị 680000.0 6.8 % 06/06/2018
Nguyễn Huy Long Thành viên Hội đồng quản trị 540000.0 5.4 % 06/06/2018