Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội (HHN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    48.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 735420.0 51.071 % 25/04/2016
Công ty CP Quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất (CIRI) 383560.0 26.636 % 25/04/2016
Phạm Quốc Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 139580.0 9.693 % 25/04/2016