Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.35 %
  • Khác
    97.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lưu Huy Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 2124271.0 7.366 % 21/02/2017
Lưu Huy Hoàng 1130000.0 3.918 % 15/12/2016
Nguyễn Hữu Hoan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 993233.0 3.444 % 23/02/2018