Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.34 %
  • Khác
    99.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thị Bửu 3942000.0 24.0 % 29/05/2017
Lưu Văn Vũ 3942000.0 24.0 % 29/05/2017
Vũ Hải 3900000.0 23.744 % 17/03/2017
Trần Hồng Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 813965.0 4.956 % 17/11/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 542700.0 3.304 % 28/02/2014