Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.69 %
  • Khác
    72.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 4188375.0 25.5 % 16/06/2011
Trần Hồng Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 554065.0 3.373 % 08/02/2017
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 542700.0 3.304 % 28/02/2014