Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Văn phòng phẩm HPS 3069613.0 52.062 % 28/03/2018
Phan Thị Thu Hương 1335722.0 22.654 % 10/08/2017
Trương Thị Mai Hương 303984.0 5.156 % 15/08/2017