Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hồ Thăng Tài 1356049.0 22.999 % 09/01/2018
Phan Thị Thu Hương 1335722.0 22.654 % 10/08/2017
Bùi Thị Thúy Vân 972802.0 16.499 % 10/08/2017
Nguyễn Thị Hạnh 967170.0 16.404 % 09/01/2018
CTCP Mỹ Phúc 746394.0 12.659 % 10/10/2017
Mai Thành Lâm 746394.0 12.659 % 16/01/2018
Trương Thị Mai Hương 303984.0 5.156 % 15/08/2017
Phan Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 251824.0 4.271 % 20/10/2015