Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Quốc Giang Ủy viên Hội đồng quản trị 885,000 15.01 % 20/10/2015
Tạ Quốc Bình 732,228 12.42 % 20/10/2015
Bùi Kỳ Phát Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 391,855 6.65 % 29/06/2016
Võ Sỹ Dởng Ủy viên Hội đồng quản trị 330,760 5.61 % 08/05/2015
Phan Hưng Ủy viên Hội đồng quản trị 251,824 4.27 % 20/10/2015
Bùi Thị Hồng Linh 201,000 3.41 % 24/06/2015