Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.64 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.62 %
  • Khác
    51.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5,876,280 46.64 % 30/06/2015
Nguyễn Hữu Phúc 1,112,700 8.83 % 04/04/2016
HGM 679,280 5.39 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt 532,600 4.23 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Khoáng sản Đông Dương 400,000 3.18 % 30/06/2015
Phạm Thành Đô Chủ tịch Hội đồng quản trị 399,800 3.17 % 30/06/2015