Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Logistics Con Đường Xanh 1,939,200 19.39 % 28/12/2018
CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh 1,465,600 14.66 % 04/10/2018
Nguyễn Minh Hoàng 1,020,200 10.2 % 06/03/2019
Lê Quỳnh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị 990,000 9.9 % 23/10/2017
Nguyễn Huy Dương 987,900 9.88 % 10/04/2019
Trần Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 980,000 9.8 % 23/10/2017
Trần Thị Qua 980,000 9.8 % 23/10/2017
Lê Quỳnh Anh 980,000 9.8 % 23/10/2017
Hoàng Như Hải Thành viên Hội đồng quản trị 650,000 6.5 % 23/10/2017