Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Logistics Con Đường Xanh 1475000.0 14.75 % 22/01/2018
CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh 1465600.0 14.656 % 04/10/2018
Lê Quỳnh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị 990000.0 9.9 % 23/10/2017
Trần Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 980000.0 9.8 % 23/10/2017
Trần Thị Qua 980000.0 9.8 % 23/10/2017
Nguyễn Minh Hoàng 980000.0 9.8 % 23/10/2017
Lê Quỳnh Anh 980000.0 9.8 % 23/10/2017
Lương Thị Khánh Ly 980000.0 9.8 % 23/10/2017
Hoàng Như Hải Đại diện công bố thông tin 650000.0 6.5 % 23/10/2017