Công ty Cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Xăng Dầu khu vực I 582750.0 9.569 % 16/01/2017
Nguyễn Trọng Hậu Chủ tịch Hội đồng quản trị 563481.0 9.253 % 31/12/2017