Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    21.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.01 %
  • Khác
    40.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 217300.0 21.73 % 19/01/2018
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng 124900.0 12.49 % 19/01/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA 120800.0 12.08 % 03/07/2012