Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    21.73 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.63 %
  • Khác
    41.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 217,300 21.73 % 16/02/2011
America LLC 200,390 20.04 % 09/09/2015
VinaSecurities 110,100 11.01 % 30/06/2012
Chứng khoán Maybank Kim Eng 110,100 11.01 % 31/12/2012