Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.82 %
  • Khác
    38.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 254400.0 25.44 % 10/06/2010
America LLC 200390.0 20.039 % 09/09/2015
VinaSecurities 120800.0 12.08 % 03/07/2012
Chứng khoán Maybank Kim Eng 110100.0 11.01 % 31/12/2012