Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 3060000.0 51.0 % 21/11/2017
Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng và dịch vụ Môi trường Thừa Thiên Huế 600000.0 10.0 % 21/11/2017
Dương Thị Huệ Thành viên Hội đồng quản trị 309900.0 5.165 % 07/08/2018
Nguyễn Hồng Sơn Đại diện công bố thông tin 299300.0 4.988 % 31/12/2017