Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Hữu Quỳnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1047490.0 24.94 % 21/12/2016
Bùi Trung Thu 577000.0 13.738 % 12/07/2016
Nguyễn Văn Tiến Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 296010.0 7.048 % 12/07/2016
Ngô Thu Hương Đại diện công bố thông tin 254770.0 6.066 % 12/07/2016