Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (HDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.18 %
  • Khác
    99.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đăng Phát Phó Tổng Giám đốc 388297.0 5.746 % 29/03/2018
Lê Quốc Khánh Đại diện công bố thông tin 386723.0 5.722 % 29/03/2018
Lê Hồng Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị 332967.0 4.927 % 29/03/2018
Lê Đăng Khoa 314490.0 4.654 % 29/03/2018
Võ Đức Nhân Phó Tổng Giám đốc 310773.0 4.599 % 29/03/2018
Lê Thị Thanh Vân 286000.0 4.232 % 29/03/2018
Nguyễn Thị Hậu 263237.0 3.895 % 29/03/2018