Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (HDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    99.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc 2431608.0 14.457 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Công 1400000.0 8.323 % 03/07/2017
Dương Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 1153400.0 6.857 % 30/06/2015