Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    63.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    36.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 6389834.0 63.898 % 23/03/2017
Công ty TNHH Tường Long 893749.0 8.937 % 23/03/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 569378.0 5.694 % 15/11/2018
Nguyễn Bá Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 324588.0 3.246 % 23/03/2017