Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    63.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    36.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 6,389,834 63.9 % 23/03/2017
Công ty TNHH Tường Long 893,749 8.94 % 23/03/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam 569,378 5.69 % 15/11/2018
Nguyễn Bá Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 324,588 3.25 % 23/03/2017