Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    32.77 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    66.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VINATEX 3276833.0 32.768 % 31/12/2014
Phạm Gia Định Tổng Giám đốc 309507.0 3.095 % 14/10/2016