Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.27 %
  • Khác
    86.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Thông Đại diện công bố thông tin 3.0610859E7 32.249 % 07/08/2018
Nguyễn Văn Tô Thành viên Hội đồng quản trị 7810033.0 8.228 % 07/08/2018
Venner Group Limited 4163429.0 4.386 % 07/08/2018