Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.67 %
  • Khác
    80.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.3272671E7 35.054 % 14/09/2018
Nguyễn Văn Tô Thành viên Hội đồng quản trị 8489165.0 8.944 % 14/09/2018
Venner Group Limited 4525465.0 4.768 % 28/12/2018