Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.67 %
  • Khác
    68.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Thông Đại diện công bố thông tin 26,577,903 34.99 % 19/08/2016
Bộ Quốc phòng 7,554,317 9.95 % 19/08/2016
Nguyễn Văn Tô Ủy viên Hội đồng quản trị 6,780,335 8.93 % 19/08/2016
Wareham Group Limited 3,786,928 4.99 % 19/08/2016
Venner Group Limited 3,620,374 4.77 % 19/08/2016