Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.94 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.96 %
  • Khác
    74.1 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Thông Đại diện công bố thông tin 2.6618138E7 35.046 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Tô Thành viên Hội đồng quản trị 6791333.0 8.942 % 31/12/2017
Venner Group Limited 3620373.0 4.767 % 22/02/2018