Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    11.66 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.14 %
  • Khác
    67.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 4,795,681 12.09 % 30/06/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 3,407,220 8.59 % 31/12/2014
Đoàn Hữu Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,548,014 6.42 % 30/06/2015
Balestrand Limited 1,924,773 4.85 % 17/12/2014
Nguyễn Thị Thanh Hà 1,432,068 3.61 % 30/06/2015