Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.85 %
  • Khác
    92.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Trường 1,373,000 11.94 % 28/05/2015
Mai Anh Tám Chủ tịch Hội đồng quản trị 960,327 8.35 % 16/12/2015
Nguyễn Văn Sơn Đại diện công bố thông tin 517,000 4.5 % 30/06/2015