Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.2 %
  • Khác
    91.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Trường 1633000.0 14.2 % 15/12/2016
Mai Anh Tám Chủ tịch Hội đồng quản trị 960327.0 8.351 % 16/12/2015
Nguyễn Văn Sơn Đại diện công bố thông tin 517000.0 4.496 % 30/06/2015