Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.83 %
  • Khác
    22.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1,086,040 53.86 % 31/12/2013
AFC VF Limited 309,700 15.36 % 22/07/2016
CTCP kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán ( AFC ) 285,500 14.16 % 05/05/2016
Trịnh Thị Hương Trưởng Ban Kiểm soát 200,000 9.92 % 30/06/2015