Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.99 %
  • Khác
    18.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1086040.0 53.861 % 31/12/2013
AFC VF Limited 443700.0 22.005 % 14/09/2017
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam 285500.0 14.159 % 05/05/2016