Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    56.9 %
  • Khác
    14.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Capital Markets Ltd 39,278,810 12.99 % 31/08/2018
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 37,500,000 12.4 % 31/08/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9,867,947 3.26 % 20/02/2019