Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    58.04 %
  • Khác
    13.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Capital Markets Ltd 3.927881E7 30.315 % 31/12/2016
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 3.75E7 28.942 % 31/12/2014
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 8989086.0 6.938 % 03/01/2017
PXP Vietnam Fund Limited 4668506.0 3.603 % 04/02/2015