Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.9 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    53.37 %
  • Khác
    17.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Capital Markets Ltd 3.927881E7 38.951 % 31/12/2016
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 3.75E7 37.187 % 31/12/2014
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 8989086.0 8.914 % 03/01/2017
PXP Vietnam Fund Limited 4668506.0 4.63 % 04/02/2015