Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.47 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.04 %
  • Khác
    21.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 37,500,000 29.49 % 31/12/2014
Dragon Capital Markets Ltd 19,639,405 15.44 % 30/06/2016
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 8,529,776 6.71 % 08/10/2015
PXP Vietnam Fund Limited 4,668,506 3.67 % 04/02/2015