Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    69.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1,569,840 30 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn 1,150,904 22 % 31/12/2016
Vũ Mạnh Quyền Thành viên Hội đồng quản trị 1,015,560 19.41 % 28/12/2017
Nguyễn Thùy Dương Phó Tổng Giám đốc 376,584 7.2 % 27/10/2016
Trần Văn Hồng 266,192 5.09 % 31/12/2016
Trần Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc 265,128 5.07 % 30/06/2015