Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    69.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1569840.0 30.005 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn 840850.0 16.071 % 24/10/2016
Vũ Mạnh Quyền Ủy viên Hội đồng quản trị 821520.0 15.702 % 30/06/2015
Nguyễn Thùy Dương Phó Tổng Giám đốc 376584.0 7.198 % 27/10/2016
Trần Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc 265128.0 5.067 % 30/06/2015
Tạ Xuân Sơn Thành viên Ban Kiểm soát 188880.0 3.61 % 30/06/2015