Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.09 %
  • Khác
    69.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1,569,840 30 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Đất Vàng Hà Nội 836,904 16 % 31/12/2014
Vũ Mạnh Quyền Ủy viên Hội đồng quản trị 821,520 15.7 % 30/06/2015
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Châu Sơn 314,000 6 % 02/06/2015
Trần Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc 265,128 5.07 % 30/06/2015
Tạ Xuân Sơn Thành viên Ban Kiểm soát 188,880 3.61 % 30/06/2015
Nguyễn Thùy Dương Phó Tổng Giám đốc 161,064 3.08 % 30/06/2015