Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.49 %
  • Khác
    94.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 4.444 % 15/06/2016
Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 541670.0 4.012 % 10/04/2017