Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.37 %
  • Khác
    97.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 881690.0 6.531 % 08/11/2017
Lâm Thị Yến 725930.0 5.377 % 04/10/2017
Dương Hữu Tuyến Thành viên Hội đồng quản trị 541670.0 4.012 % 10/04/2017
Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 410000.0 3.037 % 08/11/2017