Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.99 %
  • Khác
    99.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Hòa Nguy 1431690.0 10.605 % 25/01/2018
Lâm Thị Yến 725930.0 5.377 % 04/10/2017
Nguyễn Như Dương Thành viên Hội đồng quản trị 660000.0 4.889 % 25/01/2018
Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 4.444 % 31/12/2017
Nguyễn Đức Quang Phó Tổng Giám đốc 410000.0 3.037 % 15/12/2017