Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.07 %
  • Khác
    82.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
INTIMEX 2,267,555 51.48 % 19/09/2016
Peter Eric Dennis 320,760 7.28 % 19/09/2016
Dennis Eric Peter 270,600 6.14 % 19/09/2016
ASEAN Deep Value Fund 210,840 4.79 % 19/09/2016