Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex (HCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.4 %
  • Khác
    82.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
INTIMEX 2267555.0 51.482 % 19/09/2016
Peter Eric Dennis 320760.0 7.282 % 19/09/2016
Dennis Eric Peter 270600.0 6.144 % 19/09/2016
ASEAN Deep Value Fund 210840.0 4.787 % 19/09/2016