Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (HBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND tỉnh Hòa Bình 2671745.0 40.0 % 27/04/2018
CTCP VBIC Hòa Bình 2340444.0 35.04 % 27/04/2018
Công ty cổ phần VBIC Sơn La 866000.0 12.965 % 18/07/2018
Công ty Cổ phần nước Aqua One 735000.0 11.004 % 27/04/2018