Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    91.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Hoài Nam 5000000.0 15.152 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Hải 5000000.0 15.152 % 05/02/2018
Lê Duy Phúc 4300000.0 13.03 % 05/02/2018
Phạm Văn Thuấn 4300000.0 13.03 % 31/12/2014
Nguyễn Hồng Trang 3642000.0 11.036 % 31/12/2014
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 1540000.0 4.667 % 31/12/2014
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1250100.0 3.788 % 31/12/2014