Công ty cổ phần HBI (HBI: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trường Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 2.04E7 40.0 % 18/02/2016
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Linh Sơn 7650000.0 15.0 % 18/02/2016
Nguyễn Hồng Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 3060000.0 6.0 % 18/02/2016