Công ty cổ phần HBI (HBI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trường Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 20,400,000 40 % 18/02/2016
Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội 17,850,000 35 % 18/02/2016
Công ty TNHH Đầu tư phát triển Linh Sơn 7,650,000 15 % 18/02/2016
Nguyễn Hồng Ngọc Ủy viên Hội đồng quản trị 3,060,000 6 % 18/02/2016