Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.55 %
  • Khác
    44.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1114923.0 49.973 % 30/06/2015
Công ty TNHH Khang Holdings 341450.0 15.304 % 18/05/2016