Công ty Cổ phần Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    49.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.82 %
  • Khác
    29.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1114923.0 49.973 % 30/06/2015
Khang Ho Gmbh 335633.0 15.044 % 05/07/2018
Le Hoang Pte Ltd 127417.0 5.711 % 05/07/2018
Công ty TNHH Khang Holdings 94950.0 4.256 % 03/07/2017