Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.98 %
  • Khác
    86.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 5068556.0 21.714 % 24/11/2017
Vũ Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 1855457.0 7.949 % 30/06/2017
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 829878.0 3.555 % 13/06/2017