Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.21 %
  • Khác
    86.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 1978954.0 13.905 % 15/04/2017
Vũ Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 1855457.0 13.038 % 09/03/2016
Hoàng Đức Thành 809230.0 5.686 % 02/12/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 718730.0 5.05 % 10/04/2017
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 518674.0 3.645 % 14/07/2011
Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên Hội đồng quản trị 500000.0 3.513 % 09/03/2016