Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.44 %
  • Khác
    88.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 8352834.0 23.856 % 05/04/2018
Vũ Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 5453096.0 15.574 % 12/06/2018
Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên Hội đồng quản trị 1200000.0 3.427 % 05/04/2018