Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.8 %
  • Khác
    84.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 2678954.0 11.477 % 30/06/2017
Vũ Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 1855457.0 7.949 % 30/06/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 1368952.0 5.865 % 13/09/2017
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 829878.0 3.555 % 13/06/2017