Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.24 %
  • Khác
    86.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Tiến Dũng Đại diện công bố thông tin 5568556.0 23.856 % 27/02/2018
Vũ Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 2968731.0 12.718 % 31/12/2017
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Phúc 829878.0 3.555 % 13/06/2017
Đỗ Ngọc Thùy Trang Thành viên Hội đồng quản trị 800000.0 3.427 % 31/12/2017