Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    72.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 2210000.0 28.333 % 30/06/2014
Robert Alexander Stone 935000.0 11.987 % 20/07/2012
Đoàn Ngọc Cương 398400.0 5.108 % 27/03/2018
Huỳnh Văn Thành 392030.0 5.026 % 26/02/2018