Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.63 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.18 %
  • Khác
    50.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 2,210,000 28.33 % 30/06/2014
Hà Phú Thịnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,410,000 18.08 % 30/06/2015
Robert Alexander Stone 935,000 11.99 % 20/07/2012