Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Gia Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.2165684E7 12.004 % 31/12/2017
Thai Investment International 8157917.0 8.049 % 22/11/2018
Công ty TNHH tư vấn đầu tư KGB 7281466.0 7.184 % 12/09/2017
Nguyễn Nhân Bảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5886046.0 5.808 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 3637905.0 3.589 % 12/09/2017