Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.14 %
  • Khác
    70.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 7476195.0 22.031 % 14/07/2017
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 3120675.0 9.196 % 19/07/2017
CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà 3045000.0 8.973 % 15/05/2017
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1949565.0 5.745 % 15/05/2017
MASERCO 1740602.0 5.129 % 15/05/2017
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1546875.0 4.558 % 15/05/2017
Công ty CP Hàng Hải Nam Dương 1300320.0 3.832 % 15/05/2017