Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.61 %
  • Khác
    75.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 5227080.0 22.787 % 04/11/2016
CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà 2030000.0 8.85 % 28/01/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1418370.0 6.183 % 20/09/2016
MASERCO 1160401.0 5.059 % 27/10/2016
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1031250.0 4.496 % 30/06/2015
Công ty CP Hàng Hải Nam Dương 866880.0 3.779 % 03/04/2015