Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.89 %
  • Khác
    71.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 5036160.0 22.261 % 23/03/2017
Vũ Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 2031000.0 8.978 % 31/12/2016
CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà 2030000.0 8.973 % 28/01/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1588370.0 7.021 % 12/04/2017
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1299710.0 5.745 % 01/12/2016
MASERCO 1160401.0 5.129 % 19/01/2017
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1031250.0 4.558 % 30/06/2015
Lê Duy Hiệp Thành viên Hội đồng quản trị 1031250.0 4.558 % 31/12/2016
Công ty CP Hàng Hải Nam Dương 866880.0 3.832 % 03/04/2015