Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.85 %
  • Khác
    79.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TMS 5,370,440 23.41 % 31/08/2016
CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà 2,030,000 8.85 % 28/01/2015
MASERCO 1,278,401 5.57 % 15/08/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 1,152,480 5.02 % 13/06/2016
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1,031,250 4.5 % 30/06/2015
Công ty CP Hàng Hải Nam Dương 866,880 3.78 % 03/04/2015