Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.74 %
  • Khác
    76.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà 5567500.0 11.549 % 28/06/2018
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 3332555.0 6.913 % 14/11/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 3242475.0 6.726 % 12/02/2019
Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức 1722060.0 3.572 % 30/06/2018
Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS 1546875.0 3.209 % 15/05/2017