Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.95 %
  • Khác
    98.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.26730533E8 35.231 % 20/07/2018
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 3.938012E7 4.246 % 27/08/2014
Deutsche Bank AG, London Branch 3.5417913E7 3.819 % 27/08/2014
Credit Suisse (HongKong) Ltd 3.390539E7 3.656 % 04/09/2015