Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.84 %
  • Khác
    93.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.47765533E8 44.027 % 20/01/2016
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 3.938012E7 4.985 % 27/08/2014
Deutsche Bank 3.5417913E7 4.484 % 27/08/2014
Credit Suisse (HongKong) Ltd 3.390539E7 4.292 % 04/09/2015