Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.99 %
  • Khác
    91.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 347,765,533 44.03 % 20/01/2016
Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch 39,380,120 4.98 % 27/08/2014
Deutsche Bank 35,417,913 4.48 % 27/08/2014
Credit Suisse (HongKong) Ltd 33,905,390 4.29 % 04/09/2015