Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.13 %
  • Khác
    82.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 2,200,000 55 % 30/06/2015
Đặng Thị Nguyệt 153,600 3.84 % 30/06/2015
AFC VF Limited 139,800 3.5 % 09/06/2016