Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.17 %
  • Khác
    83.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HABECO 2200000.0 55.0 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Sơn 220000.0 5.5 % 31/07/2010
Đặng Thị Nguyệt 153600.0 3.84 % 30/06/2015
AFC VF Limited 139800.0 3.495 % 09/06/2016