Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.08 %
  • Khác
    98.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Dương Hiền Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,587,773 12.3 % 20/07/2016
Vũ Xuân Thủy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,937,737 6.64 % 20/07/2016
HAPACO 1,937,737 6.64 % 20/07/2016